ma di wo do vr za zo
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 

Non-discriminatiebeleid

De medewerkers van Kaaitheater gaan respectvol met elkaar om en discrimineren niet op basis van geslacht, een zogenaamd ras, huidskleur, nationaliteit of etnische afstamming, sociale afkomst, geloof of levensbeschouwing, seksuele geaardheid, genderidentiteit en -expressie, zwangerschap, bevalling, moederschap, vermogen, burgerlijke stand, politieke overtuiging, syndicale overtuiging, huidige of toekomstige gezondheidstoestand, handicap, een fysieke of genetische eigenschap, geboorte, taal of leeftijd.

De medewerkers zijn bij het uitvoeren van hun werkzaamheden alert voor ongewenst en verboden onderscheid tussen personen en voor de mogelijke discriminerende effecten van bepaalde uitspraken, handelingen, gedragingen of maatregelen. 

Wanneer dergelijk onderscheid en/of discriminerende effecten zich toch voordoen, spreken collega’s de betrokkene(n) hierop aan en lichten zij de leidinggevende of de daartoe aangestelde (vertrouwens)persoon in. Medewerkers moeten zich te allen tijde en door alle lagen in de organisatie heen gesteund voelen om niet mee te werken aan discriminatie en hiertegen op te komen. 

Het tegengaan van discriminatie begint bij goed voorbeeldgedrag van leidinggevenden. Leidinggevenden maken het onderwerp laagdrempelig en bespreekbaar. Zij scheppen een omgeving waarin medewerkers zich altijd vrij en veilig voelen om eventuele misstanden te rapporteren. 

De medewerkers van Kaaitheater gedragen zich ook tegenover externe organisaties, bezoekers, partners, volgens de bepalingen van deze clausule. Kaaitheater verbindt zich er eveneens toe bezoekers, leveranciers, klanten e.a. mee te delen dat het geen rekening zal houden met vragen of wensen van discriminerende aard.

Kaaitheater levert de noodzakelijke inspanningen om voor iedereen gelijke kansen te bieden bij aanwerving, bijscholing en doorstroom.

Kaaitheater verbindt zich er toe, voor zo ver redelijk, aanpassingen door te voeren, op vraag van personen met een handicap, die de beperkende invloed van een onaangepaste omgeving op de participatie van een persoon met een handicap neutraliseren.

Correct omgaan met mensen en middelen

Kaaitheater verbindt zich ertoe een gezond, welbewust en respectvol klimaat te scheppen voor iedereen die betrokken is bij het realiseren van onze missie. Hiertoe voeren we actief een integriteitsbeleid en vertalen we de waarden en principes op vlak van non-discriminatie, fair practice en goed bestuur consequent naar de praktijk. We doen dit in onze gehele werking, zowel in onze interne als externe samenwerkingen.

Als instituut heeft Kaaitheater een belangrijke taak om een bedding te geven aan actuele maatschappelijke thema’s (denk bijvoorbeeld aan klimaatverandering, het dekolonisatiedebat, de #metoo beweging,…), die vragen om reflectie, reactie en een vertaling naar de praktijk. We zijn ons bewust dat Kaaitheater evenzeer een product is van een specifieke context en een bepaalde geschiedenis, die ook zelf om reflectie en bewustwording vragen. Procedures en principes vormen de basis, maar het zijn onze handelingen die tellen. We beseffen dat er blinde vlekken zijn en we de plank soms misslaan. Als organisatie willen we continu leren en staan we open voor feedback en suggesties om onderstaande principes nog beter na te leven.

Integriteitsbeleid

Kaaitheater onderkent dat de effecten van racisme, seksisme en andere systemisch aanwezige vooroordelen en vooringenomenheid diep ingebed zijn in onze samenleving, inclusief het culturele veld waar wij ons in bewegen. Kaaitheater tolereert geen enkel ongepast of grensoverschrijdend gedrag, geweld of machtsmisbruik. We werken actief aan het creëren van een klimaat waarin iedereen zich met respect behandeld weet en waar ruimte is voor verschil. Hiertoe nemen we structurele maatregelen. 
 

 • We vertalen onze visie op respectvol gedrag in een set aan richtlijnen, waarin we concreet benoemen wat grensoverschrijdend gedrag is en wat iemand kan doen wanneer hij/zij/hun hiermee geconfronteerd wordt. We stellen ons hierbij lerend op én we leven de richtlijnen na. 
  Lees hier onze Richtlijnen voor samen zijn in Kaaitheater.
   
 • Op regelmatige tijdstippen organiseren we infosessies voor de medewerkers van het team inclusief de avondploeg waarin we het integriteitsbeleid van Kaaitheater toelichten.
   
 • We maken ervaringen van ongepast en grensoverschrijdend gedrag bespreekbaar door het onderwerp actief op de agenda’s van onze teamoverlegmomenten te plaatsen.
   
 • Binnen Kaaitheater werken twee vertrouwenspersonen, verschillend aan elkaar, die gekend en beschikbaar zijn.
   
 • We steunen Engagement en onderschrijven de Call for engagement to end sexism in the arts.

Fair Practice

Kaaitheater schaart zich volmondig achter de principes en praktijken van Juist is juist, waarbij solidariteit, transparantie, duurzaamheid en verantwoordelijkheid te allen tijde en in alle (artistieke) samenwerkingen wordt nagestreefd. We schatten alle werk naar waarde en gebruiken specifieke regelingen enkel waarvoor ze bedoeld zijn en dat in strikte zin. Bij onderhandelingen zijn we ons bewust van onze (machts)positie. Kaaitheater zorgt voor schriftelijke overeenkomsten waarbij alle verwachtingen en modaliteiten transparant gecommuniceerd worden. Wij vertrekken in onderhandelingen consequent vanuit juridische en solidaire basisprincipes. Kaaitheater verzekert medewerkers en vrijwilligers middels een ruim verzekeringspakket. Betalingen van prestaties volgen minimaal de CAO podiumkunsten, bij zelfstandigen geldt minstens het equivalent van de loonkost als honorarium. We houden rekening met het statuut van mensen uit precaire groepen met wie we samenwerken en zoeken hierbij steeds naar de meest gepaste tewerkstellingsvorm.

Goed Bestuur

Kaaitheater geeft invulling aan de tien principes van Goed Bestuur zoals opgenomen in het kunstendecreet. Deze zijn verankerd in ons intern reglement, het afsprakenkader tussen algemene leiding en bestuur, het mandatenrooster, de uitgeschreven delegatie bevoegdheden en de competentiematrix die zowel de evenwichtige samenstelling van het bestuur benoemt als de gevraagde competenties van de bestuurders beschrijft. In geval van conflict hebben we een procedure die bemiddeling inschakelt en ook beschrijft wat bij het uitblijven van een oplossing moet gebeuren. Elke twee jaar doet het bestuur een zelfevaluatie waarvan doelstellingen en modaliteiten vastgelegd zijn. Werkgroepen samengesteld uit werknemers, bestuurders en leden doen voorbereidend werk voor het bestuur, zo kunnen bestuursthema’s gegrond en doordacht ontwikkeld worden. Jaarlijks wordt er overleg georganiseerd tussen de algemene leiding en algemene vergadering, waarbij algemeen beleid en strategie van de organisatie wordt doorgesproken en de nodige beslissingen worden gemaakt.

 

Heb je naar aanleiding van deze tekst vragen of wil je iets melden? Dat kan via preventie@kaaitheater.be.