Non-discriminatiebeleid

De medewerkers van Kaaitheater gaan respectvol met elkaar om en discrimineren niet op basis van geslacht, een zogenaamd ras, huidskleur, nationaliteit of etnische afstamming, sociale afkomst, geloof of levensbeschouwing, seksuele geaardheid, genderidentiteit en -expressie, zwangerschap, bevalling, moederschap, vermogen, burgerlijke stand, politieke overtuiging, syndicale overtuiging, huidige of toekomstige gezondheidstoestand, handicap, een fysieke of genetische eigenschap, geboorte, taal of leeftijd.

 

De medewerkers zijn bij het uitvoeren van hun werkzaamheden alert voor ongewenst en verboden onderscheid tussen personen en voor de mogelijke discriminerende effecten van bepaalde uitspraken, handelingen, gedragingen of maatregelen. 

 

Wanneer dergelijk onderscheid en/of discriminerende effecten zich toch voordoen, spreken collega’s de betrokkene(n) hierop aan en lichten zij de leidinggevende of de daartoe aangestelde (vertrouwens)persoon in. Medewerkers moeten zich te allen tijde en door alle lagen in de organisatie heen gesteund voelen om niet mee te werken aan discriminatie en hiertegen op te komen. 

 

Het tegengaan van discriminatie begint bij goed voorbeeldgedrag van leidinggevenden. Leidinggevenden maken het onderwerp laagdrempelig en bespreekbaar. Zij scheppen een omgeving waarin medewerkers zich altijd vrij en veilig voelen om eventuele misstanden te rapporteren. 

 

De medewerkers van Kaaitheater gedragen zich ook tegenover externe organisaties, bezoekers, partners, volgens de bepalingen van deze clausule. Kaaitheater verbindt zich er eveneens toe bezoekers, leveranciers, klanten e.a. mee te delen dat het geen rekening zal houden met vragen of wensen van discriminerende aard.

 

Kaaitheater levert de noodzakelijke inspanningen om voor iedereen gelijke kansen te bieden bij aanwerving, bijscholing en doorstroom.

 

Kaaitheater verbindt zich er toe, voor zo ver redelijk, aanpassingen door te voeren, op vraag van personen met een handicap, die de beperkende invloed van een onaangepaste omgeving op de participatie van een persoon met een handicap neutraliseren.